Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco 2013

Ngày đăng: 30-03-2013
Sau buổi sáng làm việc ngày hôm nay, Đại hội cổ đồng cổ đông thống nhất ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco 2013