NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017

Sáng nay, ngày 25/03/2017, công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022, tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng - công viên Hồ Tây.
 
Đại hội đã thông qua bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, mời quý cổ đông xem Tại Đây
 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 mời quý cổ đông xem Tại Đây
 
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, mời quý cổ đông xem Tại Đây

ĐỌC THÊM