NGÀY HỘI GIA ĐÌNH HASECO 2022

Ngày đăng: 26-09-2022
Ngày 25/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Ngày hội Gia đình Haseco 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 -2027

Ngày đăng: 22-06-2022
Sáng ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng.