Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI - HASECO
 
Hanoi Entertainment Services Corporation
 
THÔNG BÁO
 
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015.
 
I.         Thời gian và địa điểm đại hội:
 
1.  Thời gian: 8h30’, ngày 09 tháng 04 năm 2015 (Thứ năm);
 
2.  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
 
II.        Thành phần Tham dự đại hội:
 
1.      Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
 
2.      Các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 
3.      Các Cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 09/03/2015.
 
III.      Nội dung chính của Đại hội:
 
1.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 
2.      Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 
3.      Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
 
4.      Trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 
5.      Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.
 
6.      Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015.
 
7.      Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.
 
8.      Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
 
IV.     Địa chỉ liên hệ và đăng ký:
 
1.    Để phục vụ công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận (hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, theo mẫu) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị tại 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội trước 17h00’ ngày 08 tháng 04 năm 2015, liên hệ chị Vũ Thị Thanh Phương – Thư ký VP Hội đồng Quản trị.
 
Điện thoại      : 04.37184193 (máy lẻ 103) – hoặc 3710.1145
 
Fax                  : 04.37184190
 
Di động          : 0933.574.769
 
Email              : thanhphuong1083@gmail.com
 
2.   Khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo giấy mời, CMTND (nếu cổ đông là thể nhân) và các giấy tờ liên quan (nếu có).
 
3.   Tài liệu Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và giấy mời gửi trực tiếp cho cổ đông, Quý cổ đông có thể truy cập và in từ website congvienhotay.vn  hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng HĐQT HASECO, từ ngày 26/3/2015.            .
 
     Mẫu giấy uỷ quyền download tại đây
 
     Các tài liệu khác download tai đây
 
                  Trân trọng thông báo!
 
  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                   
 
Chủ tịch                                                                                  
 
                                                                                               (đã ký)                                                                                   
 
 
 
                                                          Trần Thị Bạch Yến                                                                        
 
 
 
                                                                                    

ĐỌC THÊM