THÔNG BÁO LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
CÔNG VIÊN HỒ TÂY
 
 THÔNG BÁO LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
 
TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HASECO)
 
Căn cứ:
 
-    Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
 
-    Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 
-    Thông tư số 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 
-    Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2015/GCNCP-VSD, ngày 28/01/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về việc lưu ký chứng khoán tập trung như sau:
 
1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí đã nhận được Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 08/2015/GCNCP-VSD ngày 28/01/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 
2. Kể từ ngày 28/1/2015 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã được chính thức lưu ký tập trung. Vì vậy để thuận tiện cho việc giao dịch cổ phiếu  và đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần đến các Công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm lưu ký để thực hiện lưu ký cổ phiếu.
 
3. Đối với các Quý cổ đông chưa thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty, đề nghị các Quý cổ đông mang CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cũ) để làm thủ tục tại:
 
              Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
              Địa chỉ: Số 614, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 
              Điện thoại: (84-4) 3718 4193 (103)/ 3710 1145              Fax: (84-4) 3718 4190
 
              Người liên hệ: Chị Vũ Thị Thanh Phương – Thư ký HĐQT
 
              Mobile: 0933 574769                                   Email: thanhphuong1083@gmail.com
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội theo địa chỉ như trên.
 
Trân trọng thông báo!
 
                                                                                                 Hà Nội, ngày 27  tháng 02 năm 2015                                                     
 
                                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                            
                                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                          
 
                                                                                                      (đã ký)                                                                             
 
                                                                                                        TRẦN THỊ BẠCH YẾN                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỌC THÊM