Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
 
Điện thoại: (84-4) 3718 4193 (103) / 3710 1145  Fax: (84-4) 3718 4190
 
 THÔNG BÁO
 
V/v: Chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HASECO)
 
Căn cứ:
 
    -     Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
 
    -    Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
    -   Thông tư số 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
Để hoàn tất quá trình đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:
 
1. Tên tổ chức đăng ký lưu ký: 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
2. Trụ sở chính: 
 
Số 614  Lạc Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội.
 
3. Điện thoại:                          (84-4) 3718 4193                Fax: (84-4) 3718 4190
 
4. Website:                              congvienhotay.vn
 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/07/2002, thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2010.
 
6. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 
7. Đặc điểm cổ phiếu:
 
     - Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội  
 
     - Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
 
     - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu   
 
     - Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký:  9.294.650 cổ phiếu 
 
    - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký:  92.946.500.000 đồng (Chín mươi hai tỷ chín trăm bốn sáu triệu năm  trăm nghìn đồng)
 
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký  Chứng khoán Việt Nam. 
 
9. Thời gian chốt danh sách cổ đông:  16h ngày 15/10/2014
 
10. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu hoặc cập nhật/hiệu đính thông tin cổ đông, xin vui lòng đến làm thủ tục tại: 
 
Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco)
 
Số 614, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 
Điện thoại: (84-4) 3718 4193 (103) / 3710 1145           Fax: (84-4) 3718 4190
 
Người liên hệ:  Mrs Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT
 
Mobile: 0943 133 042         Email: nghiemhonghanh1904@gmail.com
 
11.  Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sẽ tạm ngưng cho đến ngày cổ phiếu của công ty được đăng ký lưu ký chính thức. Thời điểm cổ phiếu của Công ty được đăng ký lưu ký chính thức, Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty. Thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu sau đó sẽ thực hiện thông qua VSD. Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về những giao dịch chuyển nhượng phát sinh sau thời hạn nêu trên. 
 
12. Để hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành in lại toàn bộ Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của Công ty kể từ ngày 15/10/2014. 
 
Lưu ý:
 
Kể từ ngày 15/10/2014, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ sẽ không còn giá trị giao dịch. Sau ngày nêu trên, nếu có nhu cầu giao dịch đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty để làm các thủ tục liên quan. 
 
13. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội theo địa chỉ như trên.
 
Trân trọng thông báo!
 
  Hà Nội, ngày 29  tháng 10  năm 2014                                                           
 
                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                 
 
                                                                                                             CHỦ TỊCH                                                                               
 
                                                                                                              (đã ký)                                                                                   
 
                                                                                                               TRẦN THỊ BẠCH YẾN                                                                    

ĐỌC THÊM