ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng ngày 24/03/2018, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị Sen Hồng - Công Viên Hồ Tây
 
 
Tham gia Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông hiện hữu của Công ty.
 
 
Đại hội đồng cổ đông đã tổng kết những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2017.
 
 
 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Dũng lên báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 .
 
Tiếp thu ý kiến cổ đông và lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội diễn ra rất thành công và tốt đẹp,Công ty cũng tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thiện hơn về dịch vụ… đạt mục tiêu trở thành công ty giải trí hàng đầu Hà Nội.
 
*Một số hình ảnh tại buổi Họp Hội đồng cổ đông 2018:
 
 
 
 

ĐỌC THÊM