HASECO thông báo cổ đông lưu ký cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
 
Điện thoại: (84-4) 3718 4193 (103) / 3710 1145  Fax: (84-4) 3718 4190
 
 THÔNG BÁO
 
V/v: Lưu ký chứng khoán Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội để thực hiện giao dịch trên sàn Upcom
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HASECO)
 
Căn cứ:
 
    -     Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;
 
    -    Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
 
    -   Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết;
 
    -    Hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí.
 
Để chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Haseco) (Mã chứng khoán: HES) trên sàn Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Haseco xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thực hiện mở tài khoản giao dịch và đăng ký lưu ký cổ phiếu của Haseco, cụ thể:
 
1. Thông tin chứng khoán đăng ký lưu ký:
 
     - Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội  
 
     - Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
 
     - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu   
 
2. Trường hợp cổ đông nào chưa mở tài khoản giao dịch và đăng ký lưu ký chứng khoán đề nghị tiến hành các thủ tục mở tài khoản tại một Công ty chứng khoán là thành viên của sàn giao dịch Upcom và hoàn tất việc lưu ký chứng khoán với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán thông qua Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để có thể tiến hành giao dịch cổ phiếu HES.
 
3. Sau khi nhận được quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch chính thức từ HNX, Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông và thông báo ngày giao dịch đầu tiên, giá tham            chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ đông nào có nhu cầu giao dịch cổ phiếu có thể tiến hành giao dịch trên sàn Upcom.
 
4. Mọi thắc mắc, Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:
 
Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco)
 
Số 614, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 
Điện thoại: (84-4) 3718 4193 (103) / 3710 1145           Fax: (84-4) 3718 4190
 
Người liên hệ:
 
Ms. Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Thư ký HĐQT
 
            Mobile: 0943 133 042                       Email:  hanhnh@congvienhotay.com.vn
 
Ms. Đinh Thị Lụa - NV phụ trách            
 
            Mobile: 01649 617 840                   Email: luadt@congvienhotay.com.vn
 
Trân trọng thông báo!
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016
 
                                                                                                                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
                                                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH
 
                                                                                                                                                                                                                        (đã ký)
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             TRẦN THỊ BẠCH YẾN  
 
 Kính mời Quý cổ đông tải thông báo Tại đây

ĐỌC THÊM