CÔNG VIÊN HỒ TÂY - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ 2019

Ngày đăng: 21-02-2019
CÔNG VIÊN HỒ TÂY TUYỂN DỤNG 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ 2017

Ngày đăng: 09-02-2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ 2017

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên Part time Dịp Tết Cổ Truyền Đinh Dậu

Ngày đăng: 11-01-2017
Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Part time Dịp Tết Cổ Truyền Đinh Dậu 2017

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 02-08-2016
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội cần tuyển dụng vị trí Thư ký Công ty (Thư ký hội đồng Quản Trị)