ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 -2020

Ngày đăng: 26-03-2017
Sáng ngày 25/03/2017, công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng - công viên Hồ Tây.
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: 25-03-2017
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017
 
Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tính đến ngày 24/03/2017)

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tính đến ngày 24/03/2017)

Ngày đăng: 24-03-2017
Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022