ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HASECO 2024

Hôm nay, ngày 25/06/2024 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Tham gia Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cổ đông hiện hữu của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã tổng kết những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2023.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị bà Nguyễn Thị Vân lên báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 .
Tiếp thu ý kiến cổ đông và lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội diễn ra rất thành công và tốt đẹp, Công ty cũng tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thiện hơn về dịch vụ…  đạt mục tiêu trở thành công ty giải trí hàng đầu Hà Nội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỌC THÊM