THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HASECO 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI - HASECO
 
 
Hanoi Entertainment Services Corporation
 
 
 
THÔNG BÁO
 
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.
 
I.   Thời gian và địa điểm đại hội:
 
1.  Thời gian: 8h30’, ngày 09 tháng 04 năm 2016 (Thứ bảy);
 
2.  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
 
II.  Thành phần Tham dự đại hội:
 
1.  Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
 
2.  Các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
 
3.  Các Cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 14/03/2016.
 
III.  Nội dung chính của Đại hội:
 
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm vụ năm 2016;
Báo cáo về kết quả hoạt động  kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
Trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015);
Trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT; 
Trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công ty lên Sàn Upcom;
9.    Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
 
IV.   Địa chỉ liên hệ và đăng ký:
 
1.   Để phục vụ công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận (hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, theo mẫu) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị tại Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội trước 17h00’ ngày 08 tháng 04 năm 2016, liên hệ chị Vũ Thị Thanh Phương – Thư ký Hội đồng quản trị.
 
Điện thoại   : 04.37184193 (máy lẻ 130) – hoặc 3710.1145
 
Fax                           : 04.37184190
 
Di động                     : 0933.574.769
 
Email                         : phuongvtt@congvienhotay.com.vn
 
2.   Khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo giấy mời, CMTND (nếu cổ đông là thể nhân) và các giấy tờ liên quan (nếu có).
 
3.   Giấy mời được gửi trực tiếp cho quý cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký của cổ đông.
 
4.   Toàn bộ tài liệu họp, mẫu giấy uỷ quyền được đăng tải trên website Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website Công ty: http://www.congvienhotay.com.vn (mục tin tức – phần quan hệ cổ đông) từ ngày 30/03/2016 để download tài liệu. Quý cổ đông có thể liên hệ với VP.HĐQT theo hướng dẫn ở mục 1 (phần IV) ở trên để được hỗ trợ (nếu cần).
 
5.   Các cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trực tiếp trong thời gian đón tiếp cổ đông (từ 8h30’ đến 8h55’)
 
 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 Chủ tịch 
 
 (đã ký) 
 
 
 
 
 
 
 
 Trần Thị Bạch Yến
 
 
 
Mẫu giấy ủy quyền mời quý cổ đông tải tại link sau:
 
Tài liệu chi tiết cũng được đính kèm tại link sau:
 
 

ĐỌC THÊM