Số điện thoại đường dây nóng về y tế

Số máy 04.39985765: tiếp nhận thông tin phản ánh chung về các lĩnh vực của ngành y tế;

Số máy 04. 37343622: giải thích các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa;

Số điện thoại 04.39902390: tiếp nhận phản ánh của người dân về hoạt động của bộ phận một cửa.


ĐỌC THÊM