Chăn ga gối giá rẻ

Dorry cung cấp các sản phẩm ga gối ,chăn ga gối đệm giá rẻ ,đệm giá rẻ ,ga đệm giá rẻ,chăn ga giá rẻ,ga gối đẹp,chăn ga gối nệm giá rẻ,ga goichăn ga gối tại hà nội tại Hà Nội
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Công viên nước Hồ Tây

Trang chủ THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tin Nội Bộ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

 

Chu-CongVienHoTay

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI-HASECO

Hanoi Entertainment Services Corporation

Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.37184173 / 37181194   Fax: 37184190

 

THÔNG BÁO

 

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý

Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

I.    Thời gian và địa điểm đại hội:

1.  Thời gian: 8h00’, ngày 25 tháng 03 năm 2017 (Thứ bảy);

2.  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

II.   Thành phần Tham dự đại hội:

1.      Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

2.      Các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

3.      Các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội tính đến thời điểm 03/03/2017.

III.   Nội dung chính của Đại hội:

1.      Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017 – 2022;

2.      Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017 – 2022;

3.      Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2017;

4.      Trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án chia cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

5.      Trình ĐHĐCĐ phê duyt mc thù lao ca Hi đồng qun tr và Ban kim soát năm 2017;

6.      Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;

7.      Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán;

8.      Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;

9.      Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

IV.   Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

1.       Để phục vụ công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu được đăng tải tại wesbite công ty) trước 17h00’ ngày 22/03/2017,đăng ký tham dự (hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự theo mẫu được đăng tải tại website công ty) trước 17h00’ ngày 24/03/2017, tới Văn phòng Hội đồng Quản trị:

                        Địa điểm        : Văn Phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

                                       614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại      : 04.3710.1145 hoặc 04.37184193 (ext: 126, 103)

Fax                  : 04.37184190

Di động          : 0943.133.042                    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.      Khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo giấy mời, CMTND (nếu cổ đông là thể nhân) và giấy ủy quyền (nếu có).

3.      Tài liệu Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và giấy mời gửi trực tiếp cho cổ đông, Quý cổ đông có thể truy cập và in từ website Công ty: http://www.congvienhotay.vn hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng HĐQT HASECO, từ ngày 12/03/2017.

Trân trọng thông báo!           

    T/M Hội đồng Quản trị

                      Chủ tịch                                   

                                                 (đã ký)

                                                      Trần Thị Bạch Yến

Trang chủ THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017